Mr Boh 60 v Eldest Statesmen (Game 3) - jjlephotos